Author Topic: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ  (Read 601 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
    • View Profile
Advertisement
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครรับการคัดเลือก  หลักสูตร 4 ปี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติของผู้สมัครรับการคัดเลือก  หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอนเรียน 3 ปี)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
การเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัคร: 1 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 ออนไลน์: www.udru.ac.th/admission
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ออนไลน์ www.udru.ac.th/admission: 27 มกราคม 2560
ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป และทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชา: 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 25 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานตัว:  3 - 5 มีนาคม 2560
สอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: โทรศัพท์ 042-211040 ถึง 59 ต่อ 1116, 1706, 1739, 1723, และ 1752 ถึง 1755
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ: โทรศัพท์: 042-211040 ถึง 59 ต่อ 3616, 083-3379976, อีเมล: eleceng2551@gmail.com, ไลน์ไอดี: bboribun, Facebook: https://www.facebook.com/electronics.engineering.and.automation.system.udru/

http://www.udru.ac.th/~electronics/index.php/2-uncategorised/163-2561-2