WWW.THAI ELEC CLUB.COM
Author Topic: ทำระบบSCADAต้องรู้อะไรบ้าง: อินธิเกรตเบื้องต้น  (Read 383 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 700
    • View Profile
    • Email
Advertisement
ทำระบบSCADAต้องรู้อะไรบ้าง: อินธิเกรตเบื้องต้น
หลายท่านต้องการทำระบบSCADAตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมThailand4.0 บทความนี้จะแนะนำสิ่งที่จำเป็นต้องทราบเพื่อการสร้างระบบSCADAที่รวดเร็ว โดยสมมุติว่ามีPLC/Controllerอยู่แล้วและต้องการรวมสัญญาณมาที่SCADA PC บทความนี้จะไม่กล่าวถึงการสร้างรูปแบบระบบแสดงผลของSCADA จะกล่าวถึงการอินธิเกรตเพื่อรวมศูนย์​สัญญาณ​มาที่SCADAว่าจะต้องมีข้อมูล​ใดบ้างเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทราบ
1. เครื่องจักรหรือพื้นที่ที่จะรวมศูนย์​มายังSCADA

เพื่อระบุว่าจะนำสัญญาณ​มาจากจุดใดพื้นที่ใดหรือไลน์การผลิตใดบ้าง
2. ยี่ห้อและรุ่นของPLC Controller

จากข้อ1ให้ตรวจสอบ

    ยี่ห้อ รุ่น ของPLC /Controller​ที่ใช้ในแต่ละเครื่องจักรหรือไลน์การผลิต
    ระบุพอร์ตการเชื่อมต่อที่มีเช่น RS232/RS485/Ethernet โดยระบุชื่อเครื่องจักรหรือไลน์การผลิตกำกับไว้ด้วย

ที่ต้องรู้ยี่หรือรุ่นก็เพื่อส่งให้ผู้จำหน่ายSCADA Softwareตรวจสอบ​ว่าใช้กับSCADAยี่ห้อนั้นได้หรือไม่ ต้องจัดหาOPC Serverเพิ่มเติมหรือไม่
3. ประเภทสัญญาณ​หรือเซ็นเซอร์กรณีจุดที่ไม่มีPLC/RTU

สำหรับจุดที่ไม่มีPLC / RTU แต่ต้องการนำสัญญาณเข้าระบบให้ตรวจสอบ

    ประเภทสัญญาณ​ที่ต้องการนำเข้าระบบSCADA เช่น Dry Contact, mA, mV, อุณหภูมิ​หรือถ้ามีเซ็นเซอร์เ่ช่นRTDเป็นต้นอยู่แล้วก็ระบุให้ชัด พร้อมระบุย่านของสัญญาณนั้นๆเช่น 4-20mA, 0-5V, PT100 เป็นต้น
    แยกสรุปแต่ละจุดหรือไลน์การผลิต

 
ควรสรุปเป็นตารางข้อมูล​เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานโดยตารางนี้สามารถบอกได้ว่า

    PLC แต่ละยี่ห้อ รุ่น มีกี่ตัว มีพอร์ตอะไรบ้าง มีกี่สัญญาณ​ที่จะนำเข้าSCADA
    สัญญาณ​ที่ต้องการนำเข้าPLC/RTUใหม่ ประเภทใด มีกี่สัญญาณ​
    จุดไหนทำก่อน จุดไหนจะทำในอนาคต

ด้วยข้อมูลดังกล่าว จะทำให้เราสามารถจัดหาSCADA Softwareเบื้องต้นเพื่อการอินธิเกรตระบบได้